Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7491 sayılı Kanunla yapılan damga vergisi değişikliklerine ilişkin açıklamaları içeren bir genel tebliğ yayımladı.

27 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) ile 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yapıldı.

Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklik

Tebliğin amacı, 28 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7491 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II. Kararlar ve mazbatalar başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan “ihale kararının” ibaresinin “ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin” şeklinde değiştirilmesiyle ilgilidir.

Bu değişiklikle, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları ile ihale kararlarına istinaden ihale makamı ile düzenlenen sözleşmeler damga vergisine tabi tutulmuştur. Ancak, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararı ve sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade edilebilecektir.

İzmir, İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları 21 Şubat 2024 İzmir, İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları 21 Şubat 2024

Damga vergisi uygulaması

Damga vergisinde vergiyi doğuran olay kağıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesidir. Kanunda aksine bir düzenleme olmadığı sürece, hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kağıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmaz. Ayrıca, kağıt tekemmül ettikten sonra, kağıda konu muamelelerin iptal edilmiş olması vergilendirmeyi etkilemez.

Bu nedenle, resmi daireler ve resmi daire olmasa dahi kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların aldıkları ihale kararları ile ihale kararlarına istinaden ihale makamı ile düzenlenen sözleşmeler damga vergisine tabi olup, bu kağıtların iptal edilmesi halinde damga vergisi iadesi için 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II. Kararlar ve mazbatalar başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasında yer alan parantez içi hükümde belirtilen şartların varlığı aranacaktır. Bu şartlar şunlardır:

  • İhale kararı ve sözleşmenin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara ait olması,
  • İhale kararı ve sözleşmenin şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine iptal edilmesi,
  • İhale kararı ve sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisinin ret ve iade edilmesi talebinde bulunulması.

Bu şartların sağlanması halinde, ihale kararı ve sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi, ilgili vergi dairesine başvurularak ret ve iade edilebilecektir.

Kaynak: HABER MERKEZİ