İZBETON-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ


İZMİR İLİ MERKEZ 2. BÖLGEDEKİ BALÇOVA, KARABAĞLAR, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, SEFERİHİSAR, URLA, ÇEŞME, KARABURUN İLÇELERİNİN CADDE VE SOKAKLARINDA ORTA ÖLÇEKLİ TRETUVAR VE DÜZENLEME YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1284961

1-İdarenin
a) Adı : İZBETON-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : ANKARA ASFALTI NO: 385 35050 NALDÖKEN BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324790909 (4126) - 2324791745
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İZMİR İLİ MERKEZ 2. BÖLGEDEKİ BALÇOVA, KARABAĞLAR, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, SEFERİHİSAR, URLA, ÇEŞME, KARABURUN İLÇELERİNİN CADDE VE SOKAKLARINDA ORTA ÖLÇEKLİ TRETUVAR VE DÜZENLEME YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 m2 idare malı malzeme ile kumlu döşeme kaplaması yapılması, 50.000 m2 parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, 6.000 m3 hafriyat yapılması ve tretuvar düzenleme işleri yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR İLİ : BALÇOVA, KARABAĞLAR, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, SEFERİHİSAR, URLA, ÇEŞME, KARABURUN İLÇELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZBETON A.Ş. ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN/BORNOVA/İZMİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 Tarih ve 30453/m  sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde Yer Alan A/V Grubu Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)  İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümüne Ait Mezuniyet Belgesi veya Diploması İhale Konusu İş veya İşlere Denk Sayılarak Kabul Edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
110 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 450 N (METALİK OLMAYAN, YERALTINA) 1,241% 1,856% 0,79
BETON SANTRALINDE ÜRETILEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRI RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESI (BETON NAKLI DAHIL) 3,156% 4,734% 1,97
AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI 0,247% 0,371% 0,15
AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLI BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI 0,777% 1,166% 0,49
KUVARS AGREGALI (GRI) YÜZEY SERTLEŞTIRICI VE KÜR UYGULAMASI (TAZE BETONDA- VAKUM BETON HELIKOPTER PERDAH YAPILMASI) 0,366% 0,549% 0,23
40X40X3,7 CM EBATLARINDA KARO PLAKA İLE KILAVUZ İZ,YÖN DEĞİŞTİRME VE UYARICI YÜZEY DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 1,188% 1,782% 0,74
ASFALT VEYA BETON YOL KESİLMESİ 0,149% 0,223% 0,09
İZSU KANALİZASYON BACA KAPAKLARININ YÜKSELTİLMESİ ( İDARE MALI BACA KAPAĞI VE ÇERÇEVESİ) 0,201% 0,302% 0,13
İDARE MALI ÇEŞİTLİ DEMİR İMALATLARIN MONTAJI 0,507% 0,761% 0,32
İDARE MALI MALZEME İLE KUMLU DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI İŞÇİLİĞİ 20,433% 30,649% 12,77
İDARE MALI PREFABRİK BETON YAYA BORDÜRÜ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ (H=30 CM) 1,454% 2,181% 0,91
İDARE MALI PREFABRİK BETON ÇİM BORDÜRÜ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ (H=17 CM) 0,142% 0,214% 0,09
BETON BARİYER SÖKÜLMESİ VE NAKLİ 0,442% 0,663% 0,28
PREFABRİK RÖGAR TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 1,03% 1,544% 0,64
KAZI VE MOLOZ NAKLİ 1,446% 2,17% 0,9
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI 0,516% 0,774% 0,32
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 3,864% 5,797% 2,42
KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ 0,214% 0,321% 0,13
BORDÜR SÖKÜLMESİ 0,281% 0,422% 0,18
ELEK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI 0,725% 1,088% 0,45
İDARE MALI TERCİHLİ YOL BORDÜRÜ DÖŞENMESİ 1,383% 2,075% 0,86
DEMİR İMALATA SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA YAPILMASI 0,1% 0,149% 0,06
HAFRİYAT YAPILMASI 2,038% 3,057% 1,27
DOĞAL BAZALT GÖRÜNÜMLÜ, KUMLAMALI BETON PARKE TEMİNİ 15,598% 23,398% 9,75
DOĞAL GRANİT GÖRÜNÜMLÜ, KUMLAMALI BETON PARKE TEMİNİ 15,598% 23,398% 9,75
DİKİŞLİ GALVANİZ BORU TEMİNİ VE MONTAJI (3" - ø 80) 6,904% 10,356% 4,31


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01931304