Danıştay kararını uygulamıyorlar

Danıştay 8. Dairesi 2014 yılında verdiği kararla üniversitelerde dekan ve bölüm başkanının aynı kişi olamayacağına hükmetmişti. Ancak bu karara rağmen İzmir'deki üniversitelerde görev yapan 22 dekan aynı zamanda kendi fakültesinde bir bölümün başkanlığını da yürütüyor.

Danıştay kararını uygulamıyorlar

Haber/ Sinan KESKİN

Danıştay 8. Dairesi 2014 yılında verdiği kararla üniversitelerde dekan ve bölüm başkanının aynı kişi olamayacağına hükmetmişti. Ancak bu karara rağmen İzmir'deki üniversitelerde görev yapan 22 dekan aynı zamanda kendi fakültesinde bir bölümün başkanlığını da yürütüyor. Üniversitelerin Danıştay'ın kararını hiçe sayan uygulamaları pek çok öğretim üyesinin tepkisini çekiyor.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüten öğretim üyesi görevden alınarak fakültenin dekanının bölüm başkanlığı görevini üstlenmesi yargıya taşınmıştı. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan davacı yürütmekte olduğu Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştı. Malatya İdare Mahkemesi davacının bölüm başkanı ile dekanın aynı kişi olamayacağı yönündeki itirazını reddetmişti. Bunun üzerine davacı öğretim üyesinin talebi üzerine Malatya İdare Mahkemesi'nin 08/04/2011 gün ve E:2010/1575, K:2011/947 sayılı kararı; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasa’nın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemiyle Danıştay'a gönderilmişti.

Başvuruyu inceleyen Danıştay 8. Dairesi Malatya İdare Mahkemesi'nin kararını oy çokluğu ile bozmuş, 2011/5722 Esas No ve 2014/831 Karar No ile verdiği kararda şu ifadeleri kullanmıştı: “2547 sayılı Kanun'un dekanı düzenleyen 16. maddesinde belirtilen dekanın görevleri göz önünde bulundurulduğunda, bölüm başkanının bölümün her düzeydeki eğitimöğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden dekana karşı sorumlu olması, dekanın ise fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden rektöre karşı birinci derecede sorumlu olması, ayrıca bölüm başkanlığı görevinin bizzat dekanlık tarafından yerine getirilebileceğine ya da dekanın uhdesine alınabileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemesi karşısında, bölüm başkanı ve dekan sıfatlarının aynı kişide birleşmesinin, bölümün işleyişini ve hiyerarşik yapısını bozacağı kuşkusuzdur.

Bu itibarla, davacı Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümünde bir tane aylıklı profesör bulunduğu gerekçesiyle görevinden alınmış ise de, bu profesörün dekan olması ve davacının görevden alınması üzerine bölüm başkanlığının da dekan tarafından yürütülmesi karşısında, bölümde aylıklı profesörün görev yaptığı gerekçesiyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.”

Danıştay'ın açık ve net kararına rağmen birçok üniversitede dekanların bölüm başkanlığı görevini üstlenmesi uygulamasına devam ediliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 7, Ege Üniversitesi'nde 3, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde 5, Bakırçay Üniversitesi'nde 4 ve İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde ise 4 dekan aynı zamanda fakültelerinde en az bir bölümün de başkanlığını yürütüyor.

Rektörler sorumlu

Dekanların bölüm başkanlığı görevlerini yürütmelerinin yalnızca bölümün hiyerarşik yapısında değil özellikle 'fakülte kurulu" gibi eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı kurulların çalışmasında da olumsuz sonuçlara neden olduğunu dile getiren Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Ulaş Yasa, “Geçtiğimiz yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, 'görülen lüzum üzerine' gerekçesi ile görevden aldığı Sahne Sanatları Bölümü ve Resim Bölümü başkanları yerine kendisini bölüm başkan vekili olarak atamıştı. Bunun sonucunda fakülte kurulunda dekan, grafik, sahne sanatları ve resim bölüm başkanları sıfatıyla 4 oya sahip olmuştu” dedi.
Üniversitelerde, Akademik Teşkilat Yönetmeliği'ne göre bölüm başkanının aynı zamanda bir Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı olarak da görev yapabildiğini hatırlatan Yasa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla Dekanlık görevini üstelenen idareci, bölüm başkanı olmanın dışında kadrosunun bulunduğu 1 anabilim/anasanat dalı başkanlığı görevini de yürütebilmekte, böylece "Bölüm Kurulu", "Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu" gibi üniversitelerin Fakülte, Konservatuvar, Enstitü düzeyinde işleyişinde önemli rolü olan kurullarda da ağırlıklı belirleyici olmaktadır. Dekanların yönettiği kurum içinde daha fazla gücü elinde toplaması, en alttan (Anabilim/Anasanat dalı) en üstte (Üniversite üst yönetimi) uzanan hukuksuz işlem tesislerinin önünü açmaktadır. Dekanların bölüm başkanlığı ve diğer görevleri yürütebilmeleri Rektörün onayıyla gerçekleştiği için, kimi zaman taleplerde bulunmaktalar. Bu duruma izin vermemesi gereken Rektörler, üniversitelerdeki hiyerarşik bozulmanın sorumlusudurlar."

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi Yağcı, Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Osman Bilen, İlahiyat Fakültesi Dekanı, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Çağnur Balsarı, İşletme Fakültesi Dekan Vekili, İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Vekili

Prof. Dr. Metin Yaman, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Orhan Özbey, Veteriner Fakültesi Dekanı, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı.

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Takımcı, İletişim Fakültesi Dekanı, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı. (Parsa'nın bölüm başkanı olduğu Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm'e ise henüz eğitime başlamadı.)

Prof. Dr. Ramazan Timuçin Gençer, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Bölüm Başkanı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Turan Gökçe, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Mehmet İrfan Karadede, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili, Klinik Bilimler Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Derya Özer Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Fikri Salman, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı.

Bakırçay Üniversitesi

Prof. Dr. Recai Coşkun, İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, İşletme Bölümü Bölüm Başkanı, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Bölüm Başkan Vekili.

Prof. Dr. Yeşim Bakar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Deniz Türsel Eliiyi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı, Endüstri Mühendisliği Bölüm Bölüm Başkanı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Prof. Dr. A.Metin Karkın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, Müzik Bölümü Başkanı.

Prof. Dr. Dilek İnan, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce) Bölüm Başkan Vekili.

Prof. Dr. Reyhan İrkin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Hakan Doygun, Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 10:10
YORUM EKLE