Tarihi Çıkrıkçılar Yokuşu restore edilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çıkrıkçılar Yokuşu sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri hizmeti almak için ilan açtı.

Tarihi Çıkrıkçılar Yokuşu restore edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara’nın en eski alışveriş merkezi olan ve tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan Çıkrıkçılar Yokuşu  yenileniyor.   

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çıkrıkçılar Yokuşu’nun sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri için danışmanlık hizmeti alım ihalesi düzenleyecek. Altındağ ilçesinde bulunan Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki 51 yapıyı kapsayan hizmetin ihale, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek.
 
12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak ihale için teklifler elden teslim edilecek. 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                 
İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.      
4.2 ve 4.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.

İhale ilanı ile alakalı diğer ayrıntılar için için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100