ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Batman Gercüş'te icradan satılık 28.810,71 m² tarla . İşte detaylar...

T.C.
GERCÜŞ İCRA DAİRESİ
2023/3 TLMT.
 

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Batman İl, Gercüş İlçe, GÖKÇEPINAR Mahalle/Köy, Nevale Gazal mevkii Mevkii, 186 Ada, 56 Parsel, Tarla üzerinde ekili herhangi bir bitki olmadığı, taşınmazın sürülü herhangi bir ürün olmadığı, taşınmaz üzerinde herhangi bir kültür bitkisi ekili olmadığı, taşınmazın toprak derinliğinin tahmini olarak 100cm + olduğu, taşınmaz eğim olarak%5-9 arasında değişen bir eğime sahip olduğu, tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz nitelik ve vasıf olarak kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, dolayısı ile davaya konu taşınmaz üzerinde kuru tarım arazisi şartlarında, kuru tarım ürünlerinin münavebesine yer verilerek yetiştirilmesine uygun olduğu, dava konusu taşınmaz ile taşınmaza yakın parsellerde kuru tarım koşullarında tarımsal faaliyet yapıldığı, keşif tarihi itibarı ile taşınmazın yakınında ya da üzerinde herhangi bir sulama kaynağının olmadığı, dolayısı ile taşınmazın sulama imkanı olmadığı, Dava konusu taşınmazda alkalilik ve tuzluluğun olmadığı, erozyona maruz kalmadığı, taşınmazın tarımsal mekanizasyona uygun olduğu, ulaşım yollarının açık olduğu, bu nedenle taşınmazda yetiştirilecek ürünlerin pazara ulaştırılmasında herhangi bir sorun yaşanmayacağı, dava konusu taşınmaza her mevsim motorlu araçların çalışma olanağı olmadığı bu yönü ile kısıtlı olduğu, toprak yapısının geçirgen ve süzek olduğu, ürün deseni seçimi ve ürün yetiştiriciliği açısından toprak ıslahına gerek olmadığı, taşınmazın üzerinde ya da yakınında taşınmazları sulayabilecek herhangi bir sulama kaynağının olmadığı, herhangi bir sulama tesisatının ve sulama kaynağının olmadığı dolayısı ile kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Adresi : Gökçepınar Köyü Nevale Gazel Mevki Gercüş / BATMAN
Yüzölçümü : 28.810,71 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 1.268.506,72 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 10:07


Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.
7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 14/09/2023 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR