banner112

Elektrik enerjisi satın alınacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK) elektrik enerjisi satın alacak.

Elektrik enerjisi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif verecek istekliler EPDK tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş “Elektrik Toptan Satış Lisansı”, “Perakende Satış Lisansı”, “Üretim Lisansı” veya “Otoprodüktör Lisansı” belgelerinden en az birine sahip olacaklardır.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100