URLA BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü' ne bağlı Gündüz Çocuk Bakımevine 15/01/2024-30/09/2024 süresince kısmi teklife açık, gıda ve muhtelif gıda malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1400905

1-İdarenin
a) Adı : URLA BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı Caddesi No:3 Kat:2 35430 URLA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2327541088 - 2327541009
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü' ne bağlı Gündüz Çocuk Bakımevine 15/01/2024-30/09/2024 Süresince kısmi teklife açık gıda ve muhtelif Gıda Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Et ve et ürünleri alımı için 8 kalem, Meyve ve Sebze alımları için 40 kalem, Bakliyat ve Şarküteri malzemesi alımları için 66 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Urla Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi
ç) Süresi/teslim tarihi : Urla Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevine 3 kısımdan oluşan Muhtelif Gıda Malzemesi Mal Alım İşi Teknik Şartnamesi 6.Maddesi Hükümlerine Göre Hareket Edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Urla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hacı İsa Mh. Bulent Baratalı Blv. AVM İçi No:40/Z-05 URLA/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01944255