TURBA, KOKOPİT, PLASTİK SAKSI, PLASTİK SEPET, VİYOL VE PERLİT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İZMİR/TORBALI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Turba, Kokopit, Plastik Saksı, Plastik Sepet, Viyol ve Perlit mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/957294

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İZMİR/TORBALI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YEDİ EYLÜL MAHALLESİ AYDIN CAD. 5575 SOK. 127 35860 TORBALI TORBALI/232
c) Telefon ve faks numarası : 8561734 - 2328561014
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Turba, Kokopit, Plastik Saksı, Plastik Sepet, Viyol ve Perlit
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM: 20.000 Adet Plastik Saksı 12 litre, 30.000 Adet Plastik Saksı 7 litre, 20.000 Adet Plastik Saksı 21 litre, 10.000 Adet Plastik Sepet 25 litre, 3.000 Adet Viyol 45 Gözlü, 2.000 Adet Viyol 70 Gözlü, 1.000 Adet Viyol 50 Gözlü. 2.KISIM: 1.000 Metreküp Turba İthal 7-30mm. 500 Metreküp Kokopit, 50.000 litre Tarım Perliti 1-6mm
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü 7 Eylül Mah. 5575 Sok. No:127 Torbalı / İZMİR
ç) Süresi/teslim tarihi : İhaleye konu her bir kalem mal; sözleşme tarihinden itibaren 40(kırk) takvim günü mesai saatleri içinde (08:30-16:30) Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü sorumluluk alanında uygun görülen yere indirme
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME TARİHİDİR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.10.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu 7 Eylül Mah. 5575 Sk.No:127 Torbalı/İZMİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği çerçevesinde alım gerçekleştirilecektir. İhaleyi alan firma sözleşme esnasına kadar mutlaka numune getirmek zorundadır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01892426