İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yol ve Park Yapımı İçin İnşaat Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1190320

1-İdarenin
a) Adı : SEFERİHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Camikebir Mahallesi 52/1 Sokak 1 35460 SEFERİHİSAR/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 4447743 - 2327432075
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yol ve Park Yapımı İçin İnşaat Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Bazalt taşı kumlamalı plaklar 8x30x30 cm M2 4.000 2 Filler Mermer tozu (beyaz) TON 2.000 3 8 cm yüks. her renk ve ebatta normal çim.beton parke taşları (TS 2824 EN 1338) M2 12.000 4 50x20x10 cm normal çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) ts 436 en 1340 AD 2.000 5 75x30x15 cm normal çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) ts 436 en 1340 AD 10.000 6 STABİLİZE (BY-PASS) 0-25 MM YOL TEMEL MALZEMESİ TON 750
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tüm malzemeler garaj ikmal amirliği veya Fen İşleri ekiplerince belirlenen yere indirilecek olup nakliye ve tüm masraflar dahildir.
ç) Süresi/teslim tarihi : - Sözleşme imzalanmasına müteakip (İzleyen) 90 gün içinde tamamlanacaktır. - Parke, bordür taşları paletli ve forklift ile garaj ikmal amirliği veya Fen İşleri ekiplerince belirlenen yere indirilecek olup nakliye ve tüm masraflar dahildir. İndirme sırasında bozulan, kırılan ve zarar gören malzemeler (paletler dahil) yüklenici tarafından geri alınıp yenileri ile değiştirilecektir. (Tüm nakliye, indirme ve istifleme işleri yükleniciye aittir.) - Kilitli parke taş paletli olarak sekiz sıra olacaktır. - Teslimatta 36 adet kilitli parke taş bir m2 kabul edilecektir. - Paletli gelecek malzemelerin palet ölçüsü 100cmx120 cm olacaktır. - Malzemeler belediyemizin siparişe verildiği günden itibaren 2 iş günü içinde ihtiyaç duyduğu miktarlarda teslim edilecektir. Nakliye ve her türlü yükleme ve boşaltmalar yükleniciye ait olacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Seferihisar Belediyesi Ana Hizmet Binası, Camikebir Mah. 52/1 Sokak No:1 Yeni Kültür Merkezi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli firmalar teklif edilen parke, bordür ve bazalt taşı kumlamalı plaklar için birer adet numuneyi ihalenin yapılacağı gün İdareye sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurtiçinde veya Yurtdışında Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen parke veya bordür taşı satışları benzer iş olarak kabül edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1 Bazalt taşı kumlamalı plaklar 8x30x30 cm M2 4.000 6 puan 2 Filler Mermer tozu (beyaz) TON 2.000 4 puan 3 8 cm yüks. her renk ve ebatta normal çim.beton parke taşları (TS 2824 EN 1338) M2 12.000 15 puan 4 50x20x10 cm normal çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) ts 436 en 1340 AD 2.000 10 puan 5 75x30x15 cm normal çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) ts 436 en 1340 AD 10.000 12 puan 6 STABİLİZE (BY-PASS) 0-25 MM YOL TEMEL MALZEMESİ TON 750 3 puan Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %95 - %105 aralığında (%95 ve %105 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %95 - % 105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.