TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1676 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Haydarlar Mahallesi, Ova mevkii, 103 ada, 37 parsel sayılı taşınmaza ait bilgileri 17/12/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre yazılmıştır. Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın vasfı tarla olup, taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

AKYAZI/HAYDARLAR MAHALLESİ 103ADA 37 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ:

Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Haydarlar Mahallesi, 2 Cilt, 145 Sayfada 103 Ada 37 Parsel 16.330,32m²yüzölçümlü Tarla vasfındaki taşınmaz olup, tapuda borçlu adına 1/1 ( Tam ) olarak kayıtlıdır. Tapu kaydında taşınmaz üzerinde 6.580 m² alan T.E.K. Genel Müdürlüğü lehine 987,00TL bedelle İrtifak Hakkı Tesis edildiği anlaşılmaktadır. Borçlu adına 16.330,32 m² kayıtlıdır. AÇIK ADRESİ:
Tapuda Akyazı İlçesi, Haydarlar Mahallesi 103 ada 37 parsel adı altında kayıtlıdır.

İMAR DURUMU:

Antalya Muratpaşa'da mahkemeden satılık pansiyonlu tatil evi Antalya Muratpaşa'da mahkemeden satılık pansiyonlu tatil evi

Bahse konu taşınmazın bulunduğu alanın imar durumu ile ilgili olarak, Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.12.2022 Tarih ve 754-26369 Sayılı yazısında; “ 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı bulunmadığını, parselin köy yerleşik alan haritası dışında kaldığını, yine söz konusu parselin 21/04/2014 tarihinde onaylanan Sakarya 1/25000 Ölçekli Güney Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım alanında kaldığını, parselin üzerinde ruhsatlı yapı bulunmadığı” yapılan müzekkerede anlaşılmaktadır. HÂLİHAZIR DURUMU: Dava konusu taşınmaz Akyazı İlçesi, Haydarlar Mahallesi içerisinde bulunmakta olup, 16.330,32m² yüzölçümünde “Tarla” vasfıyla tapuda kayıtlıdır. Dava konusu taşınmaz dikdörtgene yakın şekilde olup, yola cephesi bulunmamaktadır.

Parsel üzerinde verim çağında 10-15 dallı gençleştirme budaması yapılmış 25-30 yaş üstü fındık ocakları ile bulunmaktadır. Taşınmaz ortalama %11,35 eğimlidir. Bu hali ile kapama fındık bahçesi vasfındadır. Killi-tınlı, organik maddece zengin toprak yapısında olup Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre VI. Sınıf tarım parselidir. Parsele ulaşım tali yoldan yapılmaktadır. Kuş uçuşu mesafe olarak, Haydarlar Mahallesi yerleşim alanına 363,54m mesafede, Akyazı İlçe Merkezine 19,92Km ve Sakarya İl Merkezine 38,62Km mesafededir. Çevresinde bitkisel üretimde bulunan tarım parselleri bulunmaktadır. Ulaşım imkânları iyi durumda olan parsel, Belediye altyapı hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Köy merkezine yakın kalmaktadır. Parsel içerisinde yapılar bulunmamaktadır.

ANALİZ, TESPİT VE GAYRİMENKUL DEĞER TESPİTİ:

Parselde karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde mevcut pazar bilgilerinden yararlanılmış, bölgede değerleme tarihine yakın zamanda satışa çıkarılmış benzer gayrimenkullerin konum, büyüklük, fiziksel özellik ve imar durumları dikkate alınarak değeri etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlanması yapılmış ve söz konusu ana taşınmazın fiyatı belirlenmiştir. Ayrıca internet üzerinden bölgedeki gayrimenkul ve emlak pazarı incelendikten sonra birim değerlere takdirlerimizi de katarak piyasa değeri oluşturulmuştur.
Emsal Karşılaştırma Yöntemi ile dava konusu parselin keşif tarihi itibari 1 m² fiyatının 100,00 TL/m² edeceği kanaatine varılmıştır. Dava konusu Haydarlar

Mahallesi 103 ada 37 nolu parselin değeri= 100,00 TL x 16.330,32m²=1.633.032,00 TL'dir.
SONUÇ OLARAK : Haydarlar Mahallesi 103 ada 37 nolu parselin toplam bedeli: 1.633.032,00 TL olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 1.633.032,00 TL
KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: ŞERH : İSTANBUL ANADOLU 25.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 05/11/2018 TARİH 2018/91 ESAS SAYILI MAHKEME MÜZEKKERESİ İLE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ VARDIR
İrtifak Hakkı : Taşınmaz üzerinde A MÜKELLEFİYET : 6580 M2 SAHADA T.E.K.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 987.00 TL BEDELLE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMİŞTİR.
Beyan : AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 23/12/2022 tarih ve 2022/886 ESAS SAYILI MAHKEME MÜZEKKERESİ NUMARALI DOSYASINDA DAVALIDIR.
Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını, güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ,taşınmazı yerinde görmüş ve şartnamede yazılı şekliyle kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 13:42
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 13:42
18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detaylar için