OHAL, olağanüstü bir yönetim durumu olarak bilinir ve doğal afetler, tehlikeli salgınlar, ekonomik krizeler ve kamu düzenini tehdit eden şiddet olayları gibi durumlar için uygulanır.

OHAL, Anayasa tarafından tanımlanan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve özgürlükleri tehdit eden yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması veya şiddet olaylarının kamu düzenini ciddi şekilde bozması gerektiği durumlarda ilan edilir.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan insanlar, kamu kaynaklarının desteği ve bölgedeki finans kuruluşlarının olanaklarından faydalanarak acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

Olağanüstü hal durumunda, kamu kurumları ve kişiler zorunlu olarak bina, arazi, araç, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerini vermek zorundadır.

Eğer zaruri maddeler bölgede bulunamazsa, en yakın bölgelerden hükümlü olarak temin edilir.

Olağanüstü hal koşullarında 18-60 yaş arasındaki vatandaşlar verilecek işleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Bölge içindeki hafta tatili, bayram ve genel tatil yasaları kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.

OHAL'de yapılanlar

  • Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek, 
  • Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak, 
  • Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak, 
  • Olağanüstü hal hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak, 
  • Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara el koymak, 
  • Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek, 
  • Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak, 
  • Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek, 
  • Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda madde ve eşyalarla her türlü yakıtın, sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin, inşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılan eşya ve maddelerin, kamu için gerekli diğer mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin imali, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti konularında gerekli tedbirleri almak, bu yerlere gerektiğinde elkoymak, kontrol etmek ve bu malları satıştan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını durduran veya yavaşlatanlar hakkında fiilin işleniş şekli veya niteliği de nazara alınarak işyeri bulunduğu mahal için hayati önem taşımadığı takdirde işyerini kapatmak, 
  • Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak

OHAL ne kadar sürecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti fevkalade tedbirler almamızı gerektirmektedir. Depremin etkilediği 10 ilimizi afet bölgesi ilan ediyor ve 3 ay süreyle OHAL ilan ediyoruz.' dedi

OHAL İLAN EDİLEN İLLER

Sonunda sorumlular hakkında yakalama kararı! Sonunda sorumlular hakkında yakalama kararı!