AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI İZMİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/116483
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI İZMİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi : 855 Sokak 40 Kemeraltı KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324551400 - 2324454159
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi Alım İşi (UHF RFID Güvenlik Kapısı ve Donanımı Tek Koridorlu 3 Adet, UHF RFID Mobil El Terminali 2 Adet, UHF RFID Ödünç/İade/Kodlama İstasyonu 6 Adet, UHF RFID Çift Taraflı Yapışkanlı Güvenlik Etiketi 100.000 Adet, Katalo0g Tarama Kiosk Sistemi 4 Adet, Uygulama Sunucu Bilgisayarı 1 Adet, Kütüphane Tanıtım Sistemi Yönetim Yazılı 1 Adet, Otomatik Ödünç/ İade İstasyonu (selfcheck) 4 Adet, Kurulum Kablolama Eğitim ve Devreye Alma 1 Adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 60 gün içerisinde teslim edilir. Sözleşme imzalandığı gün süreye dahildir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Fevzipaşa Mah. 846 Sok. Katipzade İşhanı No:51/A Kat:3-4 Konak/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli, Üretici, Türkiye dağıtıcısı yada yetkili Satıcı Olmalıdır.

İstekli, Satış sonrası servis servis ve bakım onarım hizmetlerinde yetkin olduğunu tespit amacıyla TS 13149, Ts 12540, Ts 12498 standartlarında TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

YÜKLENİCİ, yukarıdaki sayı ve özellikleri belirtilen akıllı kütüphane sistemini kurarak çalışmaya hazır hale getirecektir.
YÜKLENİCİ, sistemin kullanılması aşamasında herhangi bir arıza/sorun durumunda İDARE tarafından yapılan yazılı veya sözlü çağrı üzerine 3 (üç) saat içerisinde müdahale edip sistemi tekrar çalışır hale getirecektir.
Şartnamede belirtilen yazılım ve donanımlar için garanti süresi 5 (beş) yıldır. Garanti süresince, yazılımın şartnamede belirtilen genel kapsamı değiştirmeyecek şekilde güncellemeler yapılacaktır. Güncelleme istenen iş en fazla 15 iş günü içerisinde çalışır şekilde teslim edilecektir.
Garanti kapsamında yazılımlara yapılacak olan güncellemeler ve müdahaleler için YÜKLENİCİ yetkili personeline uzaktan erişim yetkisi İDARE tarafından sağlanacaktır.
Sistemin arızalanmasını müteakip, İDARE garanti süresi içerisinde YÜKLENİCİ’ye çağrı açıp müracaat etmiş, ancak onarımı garanti süresi dışına taşmışsa, bu onarımı YÜKLENİCİ ücretsiz olarak yapacaktır.

YÜKLENİCİ’nin ücretsiz onarım veya bakım kapsamında kullanacağı her türlü malzeme, mevcut sistemde orijinal olarak kullanılan malzemenin aynısı veya sisteme uyumlu üst versiyonu olacaktır.

Sistemde kullanılacak olan herhangi bir donanımın (cihazın), garanti süresi boyunca 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızanın 2 (iki)’den fazla tekrarlaması, farklı arızanın 4 (dört)’den fazla, garanti süresince de farklı arızanın 6 (altı)’dan fazla olması halinde, YÜKLENİCİ İDARE’nin talebi doğrultusunda donanımı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmek zorundadır.
Ücretsiz garantinin sona ermesini müteakip, YÜKLENİCİ 5 (beş) yıl süre ile kullanılmış olan yazılım ve donanımların yedek parçasını, gereken alt bileşenlerin ve sarf malzemesini ücreti mukabilinde temin etmek ve sistemlerin onarımını yapmak zorundadır.
Ücretsiz garantinin sona ermesini müteakip, YÜKLENİCİ ücretli onarım veya bakımda kullanılacak her türlü malzeme, sistemde orijinal olarak kullanılan malzemenin aynısı ya da sisteme uyumlu üst versiyonu olacaktır. 

11.DİĞER ÖZELLİKLER

Akıllı kütüphane sistemi, daha önce denenmiş ve uygulanmış bir sistem olmalı, herhangi bir mevcut patent ihlaline mahal vermemeli; kurulum, uygulama yazılımıyla entegrasyon, bakım ve destek hizmetleri donanımların işleyişini ve haberleşmesini düzenleyen “middleware” programlar dahil olmak üzere sunulmalıdır.
Altyapı ve uygulamaya ilişkin ekipman ve donanımlar uygulama yerine kurulmalı, kurumda halihazırda kullanılmakta olan mevcut network altyapısına dahil edilebilir yapıda olmalıdır.
İstekliler teklif vermeden önce işin olacağı yeri, yerinde inceleyecektir. Bununla ilgili  “ Yer Görme Belgesi “ alınacaktır. Yer görme belgesi olmayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
Genel olarak, akıllı kütüphane sistemi üzerindeki her türlü donanım mevcut bulunan kesintisiz güç kaynağına bağlanabilmelidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Verilecek doküman veya broşürlerdeki işaretlenmiş malzemeler kesinlikle Yüklenici'nin ihaleyi kazanması durumunda kullanacağı malzemelerle bire bir aynı olmalıdır. Yüklenici, vereceği broşürlerin fotokopilerini ya da web sayfası çıktılarını verebilir. İdare, sunulan broşürlerin asıllarını görmek istediğinde Yüklenici, bunları idareye sunmak durumundadır.

4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kütüphanelerde kurulan her türlü RFID donanım ve yazılım kurulumlarına ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bilgisayar ve diğer elektronik cihazların satışına ait iş deneyim belgeleri kabul edilmeyecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
#ilangovtr Basın No ILN01981551