SÜRÜCÜ İZLEME VE TAKİP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İZMİR METRO İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ METRO İŞLETMELERİ TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

SÜRÜCÜ İZLEME VE TAKİP SİSTEMİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/830424

1-İdarenin
a) Adı : İZMİR METRO İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ METRO İŞLETMELERİ TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : 2844 SOKAK NO:5 35170 MERSİNLİ KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324615445 - 2324614769
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SÜRÜCÜ İZLEME VE TAKİP SİSTEMİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 81 adet Ana Kontrol Ünitesi, 162 adet kamera, 81 adet adet sesli ve görsel uyarı modülü, 162 adet bellek depolama ve 800 metre kablodan oluşan Sürücü Takip Ve İzleme Sisteminin teknik şartname kriterlerine göre montajı ve devreye alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir Metro A.Ş. Karşıyaka ve Konak Tramvay Atölyeleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Geçici kabul ev kesin kabuller dahil sözleşme süresi 90 gün olup; Sözleşme imza tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ilgili ürünlerin montajı yapılıp devreye alınacak olup; geçici kabule hazır hale getirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imza tarihi ile işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.07.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmir Metro A.Ş. merkez bina


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Fotoğraf
Katalog
marka model
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
4.3.3. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02052201