2 KALEM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BUCA SEYFİ DEMİRSOY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2 KALEM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/964922

1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BUCA SEYFİ DEMİRSOY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Kozağaç Mah. Özmen Cad. No:147 Buca /İZMİR 35160 BUCA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324525252 - 2324527788
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2 KALEM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI (PERFÜZÖR SET 30.000 ADET, İNFÜZYON POMPA SETİ TEK YOLLU 5.000 ADET)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ SARF AMBARI
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP 31.01.2024 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. YÜKLENİCİ, KURUMUN SİPARİŞİNDE İSTENEN MİKTAR VE KALEMDEKİ MALZEMELERİ EKSİKSİZ OLARAK SİPARİŞİ TAKIP EDEN 10 (ON) GÜN İÇİNDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. KURUMUN STOK TAKİBİ VE YÖNETİMİ AÇISINDAN İSTENEN MİKTAR VE KALEME RİAYET EDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP, MAL TESLİMİ ÖNCESİNDE İLGİLİ KURUMUN TIBBİ SARF BİRİMİNE BİLGİ VERİLECEKTİR. KURUM TARAFINDAN ACİL VE ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMLAR DIŞINDA MALZEMELER AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA SİPARİŞ VERİLECEKTİR. 01.11.2023-30.11.2023 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. 01.01.2024-31.01.2024 TARİHLERİ ARASINDA YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.10.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 27.04.2022 TARİH VE E.722 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2022/2 SAYILI GENELGENİN 2.2. SAYILI MADDESİ GEREĞİ  "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR. ÜTS KAPSAMINDA OLMAYAN MALZEMELER İLE İLGİLİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ BEYANINA GEREK YOKTUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1) TEKLİF EDİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN  VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERİN ÜTS’YE KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS KAYIT VE BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERİN ÜTS'DE TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR. ÜRÜNLERE AİT ÜTS NUMARALARI KALEM NUMARASI BELİRTİLEREK YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.
2) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ UYARINCA, HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA CİHAZIN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINA, ÜRETİM VEYA KULLANIM AMACI ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLER KARAR VERECEĞİNDEN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ HALİNDE ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞI YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.
3) YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN,  TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN DÜZENLENEN YERLİ MALI BELGESİNİ VE BELGEYİ HANGİ KALEM İÇİN SUNDUĞUNU YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- TEKLİF EDİLEN TÜM KALEMLER İÇİN PİYASAYA ARZ EDİLMİŞ HALİYLE ORİJİNAL AMBALAJINDA 2 ADET NUMUNE VE CİHAZI BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKTİR. NUMUNELERİN ÜZERİNE FİRMA ADI, HANGİ İHALE VE HANGİ İHALE KISIM/KALEME AİT OLDUĞUNA DAİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR. 
2- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA İDARE, TEKLİF EDİLEN MALIN TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN TEKNİK KRİTERLERE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEK AMACIYLA, TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VE/VEYA NUMUNE İSTEYEBİLİR. İDARENİN YAZILI OLARAK İSTEYECEĞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VE/VEYA NUMUNEYİ İSTEKLİ, BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01892110