TAŞIT TANIMA SİSTEMİ VASITASIYLA 150000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) TAŞIT TANIMA SİSTEMİ VASITASIYLA 7500 LİTRE KURŞUNSUZ 95 OKTAN BENZİN (DİĞER) ALIMI

İZELMAN GENEL HİZ.OTOPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş

Araçlarımıza taşıt tanıma sistemi vasıtasıyla 150.000 litre Motorin (diğer) taşıt tanıma sistemi vasıtasıyla 7.500 litre Kurşunsuz 95 oktan Benzin (diğer) alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1287963

1-İdarenin
a) Adı : İZELMAN GENEL HİZ.OTOPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş
b) Adresi : İŞÇİLER CADDESİ NO: 130 35230 KAHRAMANLAR KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 232 464 64 45 – 232 421 48 27
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Araçlarımıza taşıt tanıma sistemi vasıtasıyla 150000 litre Motorin (diğer) taşıt tanıma sistemi vasıtasıyla 7500 litre Kurşunsuz 95 oktan Benzin (diğer) alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Taşıt tanıma sistemiyle 150.000 litre Motorin (diğer ) ve 7.500 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Taşıt Tanıma Sistemine Dahil Olan İstasyonlardan peyderpey Teslim Alınacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN İTİBAREN İHTİYACA GÖRE MOTORİN (diğer) ve KURŞUNSUZ 95 OKTAN BENZİN (diğer) TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE DAHİL OLAN İSTASYONLARDAN 31.12.2025 TARİHİNE KADAR PEYDERPEY TESLİM ALINACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imza tarihi itibariyle 3 gün içinde işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İŞÇİLER CADDESİ NO:130 KAHRAMANLAR /İZMİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise, tüm kısımlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları Akaryakıt Dağıtıcı Lisans belgesini,
2- Akaryakıt ve Pazarlama kuruluşunun bayisi ise, tüm kısımlar için EPDK'dan aldıkları Bayilik Lisans belgesini,
3-Taşıt Tanıma sistemiyle alınacak 150.000 Litre Motorin (diğer) ve 7.500 litre Kurşunsuz 95 oktan Benzin (diğer)için, İstekliler Akaryakıt ve Pazarlama kuruluşunun bayisi ise; İstekliye ait Akaryakıt istasyonunun, verildiği tarih itibariyle ilgili Kamu Kurumundan aldığı iş yeri açma ve çalışma ruhsatını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4-İstekli olacakların akaryakıt üretimi veya dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetlerinin yapılması için enerji piyasası düzenleme kurulu tarafından verilen gerekli lisansa sahip olmaları gerekmektedir. Lisansın aslı ,noter tastikli suretini veya aslı idarece görülmüştür ibaresi olacak şekilde vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Taşıt tanıma sistemine dahil istasyonlar Türkiye genelindeki taşıt tanıma sistemine dahil tüm istasyonları gösteren listeyi ve iş süresince bu istasyonların İdarenin araçlarına Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt vereceklerine dair belge

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK, KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIŞINA AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.