GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR


1-Aşağıdaki listede belirtilen; mülkiyeti Belediyemize ait, Kat İrtifakı tapuları bulunan, Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi kapsamında inşaatı devam eden 1860 ada 4 parselde üzerinde bulunan taşınmazdaki natamam 9 adet bağımsız bölümün satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif(Artırma) usulü ile 28 Kasım 2023 Salı Günü Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe-İZMİR adresindeki Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda Belediye Encümenince yapılacaktır.
2-Satış ihalesi yapılacak olan bağımsız bölümler;

SIRA
NO
MAHALLE ADA /
PARSEL
ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM PROJE
 m²
(BRÜT)
ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ
BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ
1 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK
 ZEMİN KAT 3 NOLU
149,74 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(3+1)
5.100.000,00 TL
153.000,00 TL

16:00
2 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK
 ZEMİN KAT 4 NOLU
116,47 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(2+1)
4.250.000,00 TL
127.500,00 TL

15:45
3 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK
 ZEMİN KAT 5 NOLU
113,21 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(2+1)
4.160.000,00 TL
124.800,00 TL

15:30
4 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK
 ZEMİN KAT 6 NOLU
111,75 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(2+1)
4.180.000,00 TL
125.400,00 TL

15:15
5 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK
 ZEMİN KAT 7 NOLU
130,71 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(3+1)
5.160.000,00 TL
154.800,00 TL

15:00
6 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK
 1. KAT 8 NOLU
113,21 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(2+1)
4.290.000,00 TL
128.700,00 TL

14:45
7 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK
 1. KAT 9 NOLU
111,75 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(2+1)
4.260.000,00 TL
127.800,00 TL

14:30
8 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 B BLOK
 ZEMİN KAT 3 NOLU
114,62 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(2+1)
3.960.000,00 TL
118.800,00 TL

14:15
9 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 B BLOK
 1. KAT 7 NOLU
113,46 m² ARSA (NATAMAM İNŞAAT)
DAİRE
(2+1)
4.150.000,00 TL
124.500,00 TL

14:00

3-İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. Maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.
Gerçek Kişiler için İstenecek Belgeler

 1. T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi
 2. Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
 3. Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,  
 4. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
 5. İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi, kimlik belgesi
 6. Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) 
 7. Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname
 8. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname 
 9. İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge 

Tüzel Kişiler için İstenecek Belgeler

 1. Tebligat için Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve  / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ile sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 3. İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin Noter onaylı İmza Sirküleri ve Vekaletname ile kimlik belgesi
 4. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler
 6. Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) 
 7. Şartname bedelinin makbuzu ve imzalı şartname
 8. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname 
 9. İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge 

4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar(posta ile gönderilenler dahil olmak üzere) İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.
5- İhale Şartnamesi, Güzelbahçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL’dir.
6- Alıcı, İhale Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri ve tapudaki takyidatları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır.
7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ve ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.
9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.
Kazım ÇAM
Belediye Başkanı V.