Hukuk LODOS'u durdursun

Karaburun Kent Konseyi, daha önce 3 kez dava açarak iki kez ÇED olumlu raporunu, bir kez de üretim lisansını iptal ettirdiği Lodos Enerji'nin yeni çıkartılan özel çevre koruma bölgesi kararına aykırı faaliyetlerinin durdurulması için çağrı yaptı.

Hukuk LODOS'u durdursun

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından mahkeme kararlarındaki iptal gerekçelerinin dikkate alınmaksızın lisans ve ÇED izinlerinin hızla yeniden verildiği hatırlatılan açıklama şöyle:

Karaburun Yarımadası’nın yüzde 61'ini tek başına kaplayan LODOS Elektrik Üretim A.Ş’ye ait “Karaburun RES Projesi”ne karşı yürütmüş olduğumuz hukuk mücadelemiz 4.yılına girdi.

Bu zaman zarfında, proje için verilen ÇED Olumlu kararı iki kez ve üretim lisansı bir kez iptal ettirdik.

Ne yazık ki, bu iptal kararlarına karşın, gerek T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın, üretim Lisansları ve ÇED izinleri hızlı bir şekilde yenilendi.

Ancak bizler, böylesi doğaya ve insana hoyrat bir uygulamayla, “yenilebilir-temiz enerji” adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz.

Karaburunlu yurttaşlar olarak, Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan ağır tahribata yol açan bu hukuksuz uygulamaların durdurulması için, bir kez daha yargıya başvurduk.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27.02.2018 tarihinde ilan edilen ve Yaylaköy’de dikili olan 50 türbinin yanında 37 adet türbinin de eklenmesine yol açan ÇED OLUMLU kararının iptali için, İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından dördüncü kez dava açtık. Mahkemenin bilirkişi inceleme raporu bir kez daha Karaburunluların lehinedir.

Bu süreç yürürken bu kez Karaburun İlçesi sınırları içerisinde LODOS Elektrik Üretim A.Ş’ye Karaburun Rüzgâr Enerji Santraline (2. etap) ilişkin toplam 48 MW kurulu güce sahip ilave 12 adet türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı teklifinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 04.03.2019 tarihli ve E.50526 sayılı yazı ekinde Re’sen onaylandığı duyuruldu ve söz konusu onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli ilave Nazım ve ilave Uygulama İmar Planı paftaları ile Plan Açıklama Raporları, 07.03.2019-06.04.2019 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

Bu esnada, 15 Mart 2019 gün ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren, 14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.

Bu kararın 2 nolu maddesine göre, "...Mevcut her ölçekteki plan plan kararı ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz".

LODOS Elektrik Üretim A.Ş’nin, bu kararla birlikte RES projesiyle ilgili hiçbir uygulama işlemine kalkışmaması gerekirken, proje sahasında henüz kurulmamış türbinler için beton atma ve yol açma işlemlerine başlamıştır. Bu durum Karaburun yarımadasını Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etmekteki amaçla çelişmekte, bölgede ekolojik yapının bozulmasına ve geri dönülemez bir zararın doğmasına yol açmakta olup, aynı zamanda suç teşkil etmektedir.

ÖÇKA sürecini denetleme yetkisini üzerine alan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye davet ediyor ve LODOS Elektrik Üretim A.Ş’nin Cumhurbaşkanlığı kararına aykırı ve suç teşkil eden eylemlerini acilen durdurmasını talep ediyoruz. Bakanlığın bu sorun karşısında atacağı acil adımlar, sürecin bundan sonraki aşaması için de bir samimiyet testi olacaktır.

Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ederiz.”

KARABURUN KENT KONSEYİ/KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

YORUM EKLE