Bursa İnegöl'de yemek hizmeti alınacaktır

Bursa İnegöl ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yemek hizmet alımı yapılacağı duyuruldu.

Bursa İnegöl'de yemek hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa İnegöl ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yemek hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale teklif açma tarihi 19 Ağustos saat 14:00 olarak duyuruldu.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE