HASTANEMİZ TEKNİK ATÖLYENİN İHTİYACI OLAN HASTANE AYDINLATILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 5 KALEM MALZEME ALIMI İHALESİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÇİĞLİ BÖLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ TEKNİK ATÖLYENİN İHTİYACI OLAN HASTANE AYDINLATILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 5 KALEM MALZEME ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/843323

1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÇİĞLİ BÖLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : 8780/1 Sokak No:18 Yeni Mahalle Ata Sanayi / Çiğli / İzmir 35620 Çiğli/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 4443530-1467 - 2323983723
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ TEKNİK ATÖLYENİN İHTİYACI OLAN HASTANE AYDINLATILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 5 KALEM MALZEME ALIMI İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜKETİM DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden, E- posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 30 (otuz) gün kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANIR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.08.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02059116