Haber: 9 Eylül

Turizm Gelişim Bölgesi olarak belirlenen Çeşme planları da bu yönetmelik kapsamında değerlendirilecek. Yönetmeliğin 3'üncü maddesine göre bundan sonra bu alanlarda yapılacak planlar sadece Bakanlığa sunulacak. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme Belediyesi devre dışı bırakılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz hafta İzmir ziyaretinde 'Çeşme planları önümüzdeki ay askıya çıkacak” demesinin ardından yapılacak planlarda tek ve tam yetkiliyi 'Bakanlık' olarak gösteren 'Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu madde de, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri sadece Bakanlığa sunulur. Bu alanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plan hazırlanması veya hazırlattırılması durumunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılacak onamaya esas olmak üzere Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bakanlığa sunulacak tekliflere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir” ifadesiyle de bu durum tespit edilmiş oldu. Bakanlık tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan planların da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyon kararı da dâhil en geç 6 ay içinde onaylanmasına karar verildi.

İSTEMEDİĞİ VERİYİ GÖZ ARDI EDECEK

Yine ilgili yönetmeliğin 4'üncü maddesinde, “Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde; bu Yönetmelikte tanımlanan planların hazırlanması sürecinde planı düzenlenecek alanlarda planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir. Bakanlık alanın özelliğine göre tekliflerin değerlendirilmesinde bu verilerin kapsamını genişletebilir veya gerekli görülmeyen veriler için sınırlandırabilir. Araştırma, analiz çalışmaları ve ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda, planlar ile plan araştırma ve açıklama raporunun hazırlanması sürecinde kullanılacak verilere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından istenilen bilgi, belge ve görüş otuz gün içerisinde verilir. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilebilir. Bu süre sonunda istenilen bilgi, belge ve görüşün verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça resen tesis edilebilir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, planlarda kullanılacak turizm amaçlı lejant ve plan çizim normları, alan hesapları ve standartları planlama alanının özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir. Bu Yönetmelikte tanımlanan planlarda yapılacak plan değişikliklerinde, Bakanlığın gerekli görmesi halinde plan değişikliğine konu alanla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınır” denilerek yerel yönetimlerden veya kamu kurumlarından alınacak verilerin hangisinin kullanılıp kullanılmayacağı, istenen bilgi, belge veya görüşün verilmemesi halinde Bakanlığın bu çalışmayı kendisinin yapacağı, ayrıca gerekli görmesi halinde ilgili kurumlardan Bakanlığın görüş isteyebileceği belirtildi.

TAM VE TEK YETKİLİ

Yönetmeliğin 11. maddesinde ise, “Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir” denilerek Bakanlık; plan yapılırken hangi belgeleri ve görüşleri isteyip istemeyeceğinden hangi itirazı dikkate alıp almayacağına kadar tüm alanlarda tek yetkili oldu.