banner112

Ünye'de liman yapım ihalesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye'de ek liman yapımı için ihaleye çıktı.

Ünye'de liman yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale kapsamında, Cevizdere Mahallesi hudutları içerisinde bulunan limanda, imar planlarına göre hazırlanmış uygulama projeleri kapsamında ek liman yapılması, yapılacak ek limanın ihale dokümanında belirtilen hükümler doğrultusunda yüklenici firmanın gerek görmesi ve uygulama projelerinde değişiklik yapmak istemesi halinde yine yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve İdarece kontrol edilerek kabul edilebilecek olan uygulama projelerine uygun olarak sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde tamamlanması, İdarenin kontrol ve denetiminde sözleşme yapılmasına müteakip yüklenici tarafından Taşınmazların Kullanım Amacı tanımı kapsamında işletmesi sözleşmede belirtilen oranlardan az olmamak kaydıyla toplam cirodan idareye pay verme karşılığında ek limanın Belediye Meclisinin 25.11.2021 Tarih ve 221/357 sayılı ve yine Belediye Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 2022/34 sayılı kararları doğrultusunda 30 yıl süreli “Sınırlı Ayni Hak” tesis edilerek, Ünye Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ile yapılan Kullanma İzin Sözleşmelerindeki süreyi geçmemek kaydıyla yapım süresi dahil 30 yıl sonunda çalışır ve işletilebilir vaziyette İdareye teslim edilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.00'te Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;                          
Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi

 2. Nüfus Kayıt Örneği,

 3. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve faks numarası,

 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

 7. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

 8. İlk ihale ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

 9. İlk ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge,

 10. İlk ihale ilan tarihinden sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış borcu olmadığına dair belge

 11. İsteklinin (ortak girişim ise ortak girişimin üyelerinin tamamının) ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair EKAP üzerinden alınmış belge

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100