banner112
banner111

İzmir Büyükşehir altyapı ve yol işleri yaptıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy'deki kentsel dönüşüm alanının altyapı ve yol inşaatı için ihaleye çıkıyor

İzmir Büyükşehir altyapı ve yol işleri yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

ÖRNEKKÖY KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI 1 ETAP ADADIŞI ALTYAPI VE YOL İNŞAATI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/501527

1-İdarenin

a) Adı

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

b) Adresi

:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültür Park 3 Nolu Hol Oda No:3059 KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2322939283 - 2322934145

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

ÖRNEKKÖY KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI 1 ETAP ADADIŞI ALTYAPI VE YOL İNŞAATI YAPILMASI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2400 METRE YAĞMURSUYU, 2350 METRE KANALİZASYON VE 2450 METRE İÇMESUYU HATTI İMALATI VE YOL DÜZENLEMESİ YAPILMASI,YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karşıyaka/İZMİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.06.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kültür Park 3 Nolu Hol İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği’nde yer alan A / IV  grubu içme-kullanma suyu ve kanalizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği 


İLANIN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE