banner112

Dizüstü bilgisayar ve disk satın alınacak

Doğuş Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü taşınabilir dizüstü bilgisayar ve SSD disk satın alacak.

Dizüstü bilgisayar ve disk satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100