Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/1 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hakkari İl, Merkez İlçe, DAĞGÖL Mahalle/Köy, ŞERİF AĞA Mevkii, 129 Ada, 28 Parsel, Satışa konu parselin tamamı 66,72 m2 olup ana taşınmaz niteliği kerpiç ev olarak görünmektedir. parselden 1/3 hisse borçlu adına kayıtlıdır. borçluya düşen arsa payı miktarı ise 66,70 m2 x 1/3=22,23 m2 eder. 05/08/2020 tarihinde onaylanan Hakkari Merkez İlave ve revizyon imar planına göre parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde ayrık nizam 3 kat, yollardan ve komşulardan 3 metre çekmeli TAK: 0,30, KAKS: 0,90 konut sahası içinde kalmaktadır. Parsel üzerinde derme çatma depo amaçlı kullanılan bir adet yapı bulunmaktadır. bu yapının maddi değeri bulunmamaktadır. Taşınmazın tamamının alanı planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre ruhsatlı yapılaşmaya müsaadeli olmamasıyla birlikte borçlu bu parselin 1/3 hissesine denk 22,23 m2'ye malik olduğundan ifrazı mümkün değildir. yani parselin tamamı tek başına ve hisselere göre dağıtıldıktan sonra borçluya ait 22,23 m2'lik pay üzerinde ruhsatlı yapı yapılamaz. komşu parsellerle birleştirilerek anlamlı bir parsel büyüklüğüne ulaştıktan sonra yapılaşmaya müsaade edilebilir. parselin topoğrafik yapısı az eğimli olup geometrik şekli dikdörtgene benzemektedir. parselin derinliği ortalama 6 metre, genişliği 10 metre civarındadır. Parsele ulaşım, imar yolu ile değil, komşu parseller üzerinden sağlanır. Taşınmaz imar sınırları içeresinde kalmakta ve her türlü belediye hizmetlerinden (yol, su, temizlik )yararlanmaktadır.
Parselin Çıplak Değeri = 66,70 m2 x 750,00 TL/m2 =50.025,00 TL
BORÇLUNUN HİSESİNE DÜŞEN TAŞINMAZ DEĞERİ = 50.025,00 TL X 1/3 = 16.675,00 TL
Adresi : Hakkari İli Merkez İlçesi Dağgöl Mahallesi 525. Sok No: 4'Te Komşu Parsel Üzerinde Bulunan Yapının Müştemilatı Ve Arsası Şeklinde Kullanılmaktadır. Hakkari Merkez / HAKKARİ
Yüzölçümü : 69,84 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı satışa konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının M51-D-20-C-1-A paftasında konut alanı olarak yer aldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 16.675,00 TL
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ