Çorum Merkez'de mahkemeden satılık 8.213 m² tarla Çorum Merkez'de mahkemeden satılık 8.213 m² tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Balıkesir Dursunbey'de mahkemeden satılık 3 katlı betonarme bina. İşte Detaylar...

T.C.
DURSUNBEY
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, ÜÇEYLÜL Mahallesi 293 Ada, 3 Parsel, sayılı Taşınmaz üzerindeBodrum+2 katlı Betonarme karkas tarzda bina bulunmaktadır.  Tapu kaydında Avlulu 3 Katlı Betonarme Ev vasfındadır. Parsel üzerindeki bina ile ilgili 01.06.1973 tarih ve 20/18 nolu yapı ruhsatı düzenlendiği, ruhsat üzerinde 2 katlı ev inşaatı için verildiği yazılmıştır. Bina yapımı esnasında yol kodu altında ruhsata aykırı bodrum kat inşaa edilmiş ve bu bodrum kat ilk yıllarda mesken olarak kullanılmıştır. Bodrum kat ile ilgili belediye arşivinde bir bilgi bulunmadığı bildirilmiştir. Ayrıca kadastro paftasında ve zeminde bina tabanı 76,01 m2 dir. Toplam alanı ve yapı ruhsatı bulunmayan bodrum kat ile beraber (76,01m2 x 3 )=228,03 m2 miktarında yapılmıştır.
Bodrum katı giriş kapısı ve pencereleri ahşap, 3 oda hol, banyo ve wc'den oluşmaktadır. Zemini beton kaplıdır. Hali hazırda ardiye ve odunluk olarak kullanıldığı görülmüştür.
Zemin ve 1. kat ise girişi ahşap kapı, 1. katın girişi demir doğrama, meskenlerde 3 oda, hol, mutfak, banyo Wc ve 2 adet balkon bulunmaktadır.Zeminleri kısmen ahşap, kısmen tahta kaplıdır. pencereleri ahşap doğrama, mutfak seramik tezgahlıdır.mutfak dolapları eskidir.1. Katta ikamet eden olduğu, meskenin soba ile ısıtıldığı, elektrik ve suyunun mevcut olduğu görülmüştür. Taşınmaz İmar planı sınırları içinde "Ayrık Nizam 3 katlı Konut Alanı" lejantında kalmaktadır.
Adresi : Üçeylül Mahallesi Küçükler Sokak No:11 A Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü : 228,44 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu: Dursunbey Belediyesinin 17/07/2023 Tarih ve E-66132877-000-10387 sayılı yazılarında Üçeylül Mahallesi 293 ada 3 Parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Revizyon ilave Uygulama İmar Planı sınırları içinde "Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı" lejantında kalmakta denilmektedir.
Kıymeti : 1.028.440,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:07


Satış şartları:
1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.
7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR